Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Thơ Tranh:Từ Khi...

Chia sẻ với Bảy hoài nhớ một Người nha. 

Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh