Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Tranh Thơ: Đường Về


Thơ Cảm Tác; Kim Oanh
Hình Ảnh: Nguyễn Cao Khải