Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Thơ Tranh: Tư Quy ( Vương Bột) - Kim Phượng Dịch Thơ


Thơ: Vương Bột
Dịch Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh