Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Thơ Tranh: Mùa Thu Trong Mắt Em

Tưởng nhớ Anh Vân ngày 28/4


Thơ: Anh Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh