Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Tưởng Thưởng Lục - Trường Trung Học Nguyễn Thông Năm 1958

Trường Trung Học Nguyễn Thông là Tiền Thân trường Trung Học Tống Phước Hiệp.Lê Bửu Trân