Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Giao Mùa - Mai Xuân Thanh


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh