Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Thơ Tranh: Còn Vương
Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh