Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Giao Mùa - Song Quang

(Cảm tácc từ Giao Mùa của Kim Oanh)


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét