Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Thơ Tranh: Nghe Khói Thuốc Bay


Thơ:Chân Diện Mục
Thơ Tranh; Kim Oanh