Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Thơ Tranh: Vết Mini Xưa - Kim Phượng

(Họa từ Vết Mini Xưa của Trần Bang Thạch)

Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh