Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Thơ Tranh: Vết Mini Xưa


Thơ: Trần Bang Thạch
Thơ Tranh: Kim Oanh