Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Thư Họa Vũ Hối Tặng Lê Kim Hiệp


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thư Họa: Vũ Hối