Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Thơ Tranh: Chị Ơi

Mến gửi chị Tú Yên trong tâm tình chia sẻ.
Xuân Ất Mùi

Thơ: Tú Yên
Thơ Tranh: Kim Oanh