Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Bonsai Cây Phong - Lê Kim Thành

Anh Tư Thành ơi, em nghe nói trong lãnh vực Bonsai thì người ta ví cây Thông là King còn cây Phong là Queen. Dù già hay trẻ thì cũng vẫn là Queen.Có cây phong được đặt tên la Dancing girl vì cành lá ẻo lả phất phơ theo gió. Vì lẽ này cho em tạm có đôi câu nha anh Tư.

Thân nhi nữ không lay trước gió
Bao ghập ghềnh gian khó chẳng lui
Vàng thu đến lá chạm ngậm ngùi
Vẫn kiên vững t
âm trui rèn chí
(Kim Oanh)

Bonsai: Lê Kim Thành
Thơ Cảm Tác: KimOanh