Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Thơ Tranh: Chút Tình Xuân

Bonsai: Lê Kim Thành
Thơ: Khánh Hà & Lê Kim Thành
Trình Bày: Kim Oanh