Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Lòng Mến


Nhớ người đói khổ đọa đày
Nhân từ Chúa gọi Mùa Chay chia phần
Lòng mến độ lượng xin dâng    
Hãm mình cứu giúp ân cần từ tâm

Kim Oanh
Mùa Chay 2015