Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Đấp Thương Bồi Nhớ


Đấp thương bồi nhớ phù sa
Tràn dâng sóng cuộn chảy qua sông mình
Lở bến trôi dạt thuyền tình
Lênh đênh hải lý dặm nghìn đớn đau

Kim Oanh