Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Thơ Tranh: Chia Ly


Thơ: Ngô Quang Diệp
Thơ Tranh: Kim Oanh