Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Thơ Tranh: Hoa Đời...


Photo: Daniel Biện
Thơ&Thơ Tranh: Kim Oanh