Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Chia Phôi


Thơ: Nguyễn Gia Khanh
Thơ Tranh: Kim Oanh