Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Dân Dã


Thơ: Như Thị
Thơ Tranh: Kim Oanh