Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Em Là Hoa


Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh; Kim Oanh