Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Vui Tuổi Già

Thay nén nhang lòng tưởng nhớ Giỗ đầu của Thầy Quang Tuấn
Nguyện cầu Thầy hưởng an phúc nơi cõi Niết Bàn.
1/3/2017

Cảm ơn Thầy Mai Lôc chuyển bài thơ Thầy Tuấn tặng, cho em cảm xúc làm thơ Tranh này.
(Em Kim Oanh)


Thơ: Quang Tuấn
Thơ Tranh: Kim Oanh