Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Hoa


Thơ: Phan Tự Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh