Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Có Những Niềm Riêng - Nhạc Sĩ Lê Tín Hương - Nguyễn Toàn


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác:Nhạc Sĩ Lê Tín Hương
Tiếng Hát:Nguyễn Toàn
Thực Hiện Youtube: Đặng Hùng