Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Hương Yêu


Thơ: Quý Denver
Thơ Tranh:KimOanh


Thơ:Miên Du Dalat
Phổ Nhạc: Nguyễn Tiến Dũng
Tiếng Hát:Quỳnh Lan
PPS: Quy Denver