Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Tháng Sáu Độc Hành


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh