Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Thơ Tranh; Buông


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh