Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Thầy Huỳnh Hữu Trí Cùng Đồng Nghiệp

Kính gửi Cô và Gia Đình Nhân Giỗ giáp năm của Thầy ( 20 tháng 5 Âm Lịch)

 Thầy Lê Tân( Dạy Sử Địa), Thầy Lê Thượng Hiền ( Pháp Văn), Thầy Huỳnh Hữu Trí( Toán) - 1973
 Năm 2000
Năm 2004

Huỳnh Hữu Trí