Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Những Lời Chưa Nói


Tôi nhớ lần mắt hai đứa gặp nhau
Nhưng tôi chẳng nói gì,
Chỉ cùng em đứng vậy...
Và bây giờ những lời chưa nói ấy
Như con thuyền chao sóng biển lòng tôi.

Tôi biết bây giờ tôi chẳng thể đi đâu
Để trốn khỏi những lời chưa nói ấy.
Tôi thấy chúng trong hoa,
Trong vầng dương mới dậy, 

Trong gió mang về trả sóng biển lòng tôi
Những lời chưa nói ấy.


Tagore Rabindranath
Không rõ Tác giả dịch