Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Thơ Tranh: Hồi Chuông Định Mệnh


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh