Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Solace - Nguyễn Đức Tri Tâm Soạn Hòa Âm & Trình Bày
Soạn Hòa Âm & Trình Bày: Nguyễn Đức Tri Tâm