Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Thơ Tranh: Tình Độ Lượng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh