Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Thơ Tranh: Đóa Quỳ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh