Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II 2015 - Tổng Giáo Phận Melbourne -2&3-5-2015Thực Hiện: Phan Thanh Giới