Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Đàn Chim Việt


Quê hương chìm đắm phong ba
Lòng sầu viễn khách can qua nén lòng
Tự do hai chữ hoài mong
Tiếng Đàn Chim Việt vọng trông ngày về


Kim Oanh