Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Thầy Chuyến Đò Xưa


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh
                                 (Niên khóa 1969-1976)