Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Thu Vai Soi Lại


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh
Hình Ảnh: Mùa Đông Melbourne, Úc Châu