Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Buổi Tĩnh Tâm Của Ca Đoàn Kitô Vua - Tại Dòng Tu Kín Vùng Kew Melbourne - Phần 4

 Sau khi buổi Tĩnh Tâm, là Phần Thánh Lễ tại Thánh Đường, do Cha Đinh Trọng Chình chủ tế
Hình Ảnh: Kim Oanh