Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Mưa Quê


Giọt buồn đọng ướt bờ mi
Mưa chiều xuân nhớ người đi chưa về
Bờ sông con nước làng quê
Biết anh còn giữ câu thề năm xưa

Biện Công Danh
***
Giọt thương giọt nhớ tràn mi
Giọt sầu giọt đắng ai đi quên về
Giọt đầy giọt cạn sông quê
Giọt trong giọt đục bội thề người xưa

Kim Oanh