Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Tạm Biệt - Quẩn QuanhTạm Biệt

Em về có nhớ tôi không?
Tôi về tôi nhớ áo hồng nẻo xa.
Em về có nhớ người ta?
Tôi về tôi nhớ nắng tà xôn xao.
Em về có nhớ lời trao?
Tồi về tôi nhớ dáng hao hao gầy.
Em về có nhớ nơi nầy?
Tôi về tôi nhớ nắng lay xuyên cành.
Em về khuất bóng nẻo quanh
Tôi về thui thủi cũng đành vậy thôi!

Cao Linh Tử
***
Quẩn Quanh 

Chẳng biết lòng hoài nhớ không
Nhưng sao tin nhạn thiệp hồng từ xa
Ơi người đã phụ tình ta
Hoàng hôn hấp hối chiều tà ….xanh xao
Nhớ xưa thề hứa trọn trao
Sao đang tâm dứt! Hư hao thân gầy
Ai ơi có thấu tình nầy
Tôi cây thiếu nước lung lay trơ cành
Dòng đời đi quẩn về quanh
Góc sầu riêng bóng …thôi đành thế thôi!

Kim Oanh