Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Thơ Tranh: Chờ!


Photo: Lê Đăng Mành
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh