Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Chúc Mừng Giáng Sinh
CHÚC lành ý đẹp tình chân
MỪNG Chúa xuống thế Thiên Thần hoan ca
GIÁNG trần trời đất giao hòa
SINH ra cứu khổ bao la tình Ngài

Kim Oanh