Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Thơ Nhạc: Mộng Mỏng Đêm Gầy - Chén Đắng Cay - Gom Chút Hương Xưa



Thơ: Quýdenver, Kim Oanh, Song Quang
Tiếng Đàn: Vô Thường
Thực Hiện: Quýdenver