Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Bóng Siêu..Cảm tác từ ảnh: 
Bóng Siêu...

Từ người quay bước bóng sầu
Dối lòng gạt dạ bóng câu chẳng màng 
Từ người đôi ngã lệch ngang
Ruột đau gan vỡ bóng loang mặt đường
Từ người đứt đoạn yêu đương
Tim hằn vết rạn bóng trườn níu ân
Từ người tình nghĩa bất phân
Oằn trong nhứt nhối là lần bóng siêu…

Kim Oanh