Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Đêm Nguyện


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh