Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Cô Đơn - Trần Bang Thạch


Thơ: Trần Bang Thạch
Thơ Tranh: Kim Oanh