Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Thơ Tranh: Đời Người


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh