Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Những Tâm Tình Sẻ Chia Cùng Tang Gia Lê Kim Hiệp

Cầu cho Linh Hồn
Anphongso Lê Kim Hiệp
Chúa gọi về:11/08/2016
Lạy Chúa chúng con xin phó thác Linh Hồn Anphongso Lê Kim Hiệp
mà Chúa thương gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa.
Xin cho Linh Hồn Anphongso mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Amen

Đức Bà phù hộ các Tín Hữu cầu cho chúng con

Thiên Lê