Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Thi Hữu California Phân Ưu Cùng Gia Đình Lê Kim Hiệp & Tang Quyến

Được tin anh Không Quân Lê Kim Hiệp, bào đệ của chị Kim Phượng và bào huynh của chị Kim Oanh đã về nước Chúa. 
Chúng tôi xin thành thật phân ưu cùng hai chị và đại gia đình trước sự mất mát to lớn này.
Nguyện cầu cho Hương hồn Anphongso Lê Kim Hiệp sớm được an bình hạnh phúc nơi cõi Vĩnh Hằng.

Đồng hiệp nguyện

Vũ Hối, Phan Anh Dũng MD, Peter Morita, Cát Biển, Khiếu Long, Hồng Vũ Lan Nhi, Bích Huyền, Nguyễn Ngọc Tuấn, Yên Sơn, Nhược Thu, Tiểu Thu, Đường Sơn, Trần Mạnh Chi, Ngô Thiện Đức, Lê Bình, Chinh Nguyên, Thu Đào, Dương Viết Điền, Amy Hương, Nguyễn Thanh Huy, Phan Đình Minh, và Việt Hải.